DUBÍNKOVA PŘÍRODNÍ ABECEDA

KLUB PŘÁTEL PŘÍRODY

 

D U B Í N E K 

při ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí,

okres Rychnov nad Kněžnou

  DUBÍNKOVA PŘÍRODNÍ ABECEDA

I.Údaje o žadateli

-KPP DUBÍNEK (registrace u MOP Praha od ledna 2016)

-při ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí (žáci ZŠ, děti MŠ a pedagogický sbor)

 

 

II.Za činnost zodpovídá

-za KPP DUBÍNEK: Jana Janovcová, vychovatelka ŠD, garant EVVO

-za ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou: Mgr. Jitka Dytrtová, ředitelka

 

 

III.Cílová skupina

Žáci ze základní školy, 1. – 5. třída a děti z mateřské školy, děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

IV.Spolupráce

Vedení školy, učitelé, asistentky, vychovatelka, další personál školy (jednotlivé akce), zastupitelstvo obce (akce v obci), Sběrna Plundra – Žamberk (sběr druhotných surovin), zákonní zástupci žáků a dětí (jednotlivé akce), okolní školy (účast při vybraných akcích).

VI.Grant na r. 2017

 

  DUBÍNKOVA PŘÍRODNÍ ABECEDA

A jako AHOJ!

A chcete vědět, kdo jsme?   Jsme žáci ze základní školy, děti z mateřské školy, paní učitelky, asistentky, vychovatelka, kuchařka a hospodářka.   

 A chtěli by jste vědět, kde nás najdete?      Všichni se skoro každý den scházíme v ZŠ a MŠ v Rybné nad Zdobnicí. Ovšem někdy se i vypravíme na jiná zajímavá místa, a to např. do přírody, na výlety a exkurze, na soutěže a různé programy. Nebo si i rádi zasoutěžíme a pobudeme blízko naší školy, kde máme tělocvičnu, pěknou zahradu, hřiště a blízko i louky a lesy.                                                                                       

   A co nás vlastně zajímá?     Na  výletech a exkurzích objevujeme přírodní zajímavosti, učíme se, jak se chovat v přírodě, poznáváme zvířátka a rostliny. Znalosti z výuky si ověřujeme v praxi. Účastníme se výstavek a soutěží, krmíme zvířátka v zimě, snažíme se šetřit materiál a pomůcky, uklízíme přírodu a učíme se třídit odpady. Přírodovědnou a ekologickou činnost přizpůsobujeme schopnostem a možnostem jednotlivců.

 

 B jako BAREVNÁ PŘÍRODA

barevné vycházky a pobyty v přírodě:

-kreslení křídami na asfalt

-přírodní obrázek (kreslení přírodninami)

-barevný seznam

(doplnění přírodnin do tabulky)

 

 C jako CESTY ZA POZNÁNÍM

Obří akvárium a muzeum, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové -prohlídka exponátů a zajímavostí, jednodenní exkurze

 

Moravský kras, Jeskyně Macocha, Dům přírody

-prohlídka, zajímavosti, jednodenní exkurze

 

Zajímavosti Orlických hor

-Naučná stezka Žamberk – Kunvald, Zemská brána, Přehrada Pastviny, Muzeum Nový dvůr v Letohradě – turistika, exkurze, přírodovědné zajímavosti, naučné stezky, přírodovědné, technické a vlastivědné expozice

EKOLA Libchavy

-exkurze, pozorování třídění odpadů ze širokého okolí, zpracování, skládka

 

Výběr jednotlivých akcí bude uskutečněn podle schopností a možností našich žáků a dětí, dále podle časových a finančních možností.

 

 D jako DEN ZEMĚ  

Den stromů, rostlin, živočichů, Slunce a vody (pobyt v přírodě, hry a soutěže, pozorování):

Přírodní korálky – z nasbíraných přírodnin

Hmyz: barvy motýlých  křídel, pozorování hmyzu, mravenci – mraveniště, pavoučí sítě, vosy, včely, berušky, brouci

Květiny a trávy: části květu, druhy podle knížek a atlasů, z čeho se dá vyrobit čaj, jedovaté a chráněné rostliny, první jarní květiny

Nerosty: druhy, zajímavosti – tvar, barva, co  nám tvar připomíná

Voda: kde se nachází – rybník, potok, potůček, řeka, pramen, studánka, přehrada, čistá X znečištěná, na pití, na koupání, kdo tam může žít, poslech tekoucí vody

 

Sledování terénu při jednotlivých pobytech v přírodě a při vycházkách:

Orientace v přírodě – busola, světové strany, co vidíte na obzoru – nákres

Prostředí: vlhké, suché, lesy, louka, rybník, atd. – co tam patří, co tam žije, čím se živí

Život v půdě: krtčí hromádky, myší cestičky na louce, brouci, žížaly, rostliny, kamínky, kořínky

Jarní příroda: základní znaky jara, jarních rostlin, probouzení přírody

Působení lidí: vhodné a špatné zásahy lidí, změny v přírodě, chování při pobytu v přírodě

 

 F jako FAUNA A FLORA

Poznávání rostlinek a živočichů:

-návštěva Mini ZOO, drobných chovatelů, kravína, okrasných zahrad, zahradnictví, zámeckých parků

-vycházky do přírody, na louky, do lesů, k rybníku

-besedy s chovateli rozmanitých živočichů

 

 H jako HRY

Využití knížek, her, materiálu:

-při svých činnostech využijeme i materiál KPP DUBÍNKU a další knihy, časopisy, mapy, DVD, CD, fotografie, atlasy, globus, mikroskop, busolu, didaktické hry, další ekologické pomůcky,webové stránky školy, atd.

-ekologické hry a soutěže (vlastní nápady x využití dalších námětů)

 

Ekologické a přírodovědné hry,  zajímavé testy a přírodovědné naučné programy

-umístěné na internetu – „Lesníkův učeň“, „Tonda Obal – dětské stránky o třídění“ (třídění odpadů, les, rostliny a živočichové)

Vybíráme si programy dle příležitostné nabídky, vlastní volby a obtížnosti.

Podle možností a schopností žáků vybíráme příležitostné přírodovědné soutěže a další ekologické akce v obci i kraji (výtvarné, úklidové, poznávací).

 

 K jako KOUTEK PŘÍRODY

Malý koutek přírody:

-výstavka přírodnin z vycházek anebo nalezené při různých aktivitách v přírodě

-formou internetu nebo encyklopedií a atlasů pojmenovat přírodninu

-přírodniny rozdělíme na geologii, botaniku a zoologii

 

Přírodní anti – koutek (co do přírody nepatří, ale přesto jsme to tam našli)

 

Zajímavá přírodnina (nález přírodní zajímavosti – ukázka – uložení do koutku přírody, popř.

vyfocení)

 

Při sbírání přírodnin vždy žáky a děti  nabádáme, aby nic neničili a netrhali!

Dodržujeme hygienu, nesbíráme kostry živočichů nebo mrtvé živočichy!

 

 L jako LES

Krakonošovy zahrádky – pobyt v přírodě, hry s přírodninami (netrháme, neničíme, využíváme jen

spadané přírodniny na zemi)

Lesní zajímavosti – najít přírodninu, výstavka, rozhovor, poznávání, vyhledávání v atlasu

Dřevo a kůra – otisky nebo nákres kůry, kůrový skřítek, stromy, samorost

Poznávání přírodnin po hmatu – výběr suchých živých x neživých přírodnin (klacík, kámen, kaštan, žaludy, šiška), poznávání, soutěž

Hledáme Ferdu Mravence – pozorování mraveniště, co mravenci dělají, velikost, kreslení obrázku

Poklad lesní víly – vyhledat poklad (zajímavosti, přírodovědné pomůcky, odměny)

Ochrana přírody a krajiny: chráněné stromy, odpady – co tam nepatří, tříděný odpad, chránění živočichové, chování v lese, pozorování lupou, mikroskopem, stopy zvěře

Stromy a keře: druhy stromů, otisky listů, nákres, šišky, květy stromů a keřů, jehličí, lesní obraz, co roste v lese

Zvířátka: krmelec, posed, hnízdo, potrava, pozorování živočichů,  kde bydlí a čím se živí

 

 O jako ODPADY

Třídění odpadů:

V nynější době máme k dispozici dva větší kontejnery na chodbě školy (jeden na plast a jeden na papír). Jsou umístěny v patře školy. Kontejnery jsou označeny nálepkou a seznamem odpadu, který je tam možné vhodit. Menší kontejnery na plast a papír máme k dispozici žákům v každé třídě. Baterie sbíráme do menšího červeného kontejneru umístěného ve školní družině. Dále máme k dispozici stodolu za školou, kam ukládáme papír v krabicích, použitou vyřazenou elektroniku, hliníková víčka z jogurtů a dalších produktů. Třídíme i plasty, které vynášíme z našich menších kontejnerů ve třídách a většího z chodby, do velkého obecního kontejneru za naší školou. Papír, elektroniku, baterie a hliník nám odváží pracovníci Sběrny p. Plundry ze Žamberka. Někteří žáci si i všímají špatného vytřídění odpadu. Žáci s pedagogem se starají o vyklízení kontejnerů. Při vycházkách a exkurzích pozorujeme kontejnery umístěné v obci, popř. ve městech a třídění dalších odpadů (baterie, sklo, papír, elektronika, psí exkrementy).

Využíváme i zbytkový kazový materiál, který nám zdarma na vyžádání zaslaly některé firmy a továrny (vlna, korálky, drát, papír, kůže, látky, plastové polotovary, záclony, mašle, česance, provázky, atd.).

 

Vlastní školní soutěže:

„Sběr použitých baterií“ (počítáno na kusy)

„Sběr papíru“ (počítáno na váhu)

„Sběr hliníku“ (počítáno na váhu)

„Sběr použité elektroniky“ (počítáno na kusy)

Při sběru a odvozu těchto odpadových surovin spolupracujeme se Sběrnou p. Plundry v  Žamberku. Baterie a elektroniku odevzdáváme v rámci akce „RECYKLOHRANÍ“.

 

Hry s malými kontejnery:

-nácvik třídění odpadů pomocí malých cvičných kontejnerů různých barev (nácvik, hry, soutěže)

 

 P jako PREZENTACE

Činnost KPP DUBÍNKU budeme prezentovat:

-ve škole, a to formou nástěnky (umístěné v patře školy)

-formou letáčků na jednotlivé akce (pro rodiče)

-formou ekologických a přírodovědných akcí pro žáky ZŠ a děti MŠ  

-pro ostatní veřejnost formou webových stránek školy

 

 Š jako ŠIKOVNÉ RUČIČKY

Pomoc prostředí, ve kterém žijeme:

-formou úklidu  veřejných ploch obce (hrabání listí, sběr odpadků na zahradě za školou, při vycházkách v okolí školy, na hřišti)

-úklid okolí školy (zametání prostorů okolo školy, vytrhávání trávy, pletí záhonků před školou a na zahradě, ozdobných květináčů za školou)      

-sběr kaštanů a žaludů (myslivcům)

 

Soutěže a výstavky:

-výběr soutěží podle možností a schopností žáků a dětí

-příležitostné výtvarné a rukodělné akce vyhlášené během roku

-využití materiálu nasbíraného v přírodě, odpadového materiálu a dále nezpracovatelného materiálu z různých firem

-nástěnky a výstavky z přírodovědných akcí (nástěnky ve třídách, na chodbě školy)

 

Moje nejmilejší zvířátko: (výtvarná soutěž, využití rozličného materiálu, výstavka)

 

Velikonoční dílny: -velikonoční tradice a zvyky

-velikonoční kraslice a další výtvory

-výstavka a hodnocení, využití rozmanitého materiálu a přírodnin

 

 T jako TĚLOCVIČNA V PŘÍRODĚ     

Lesní lokomotiva – za ruce jako had, procházejí lesem, přeskok přes pařez, překročit něco, pohladit strom, kličkovat mezi stromy, přivonět ke květině, jít do dřepu, zastavit se a pozorovat nebe, atd.

Překážková dráha – chůze, přeskoky a překračování přes pařezy, klády, potok, kaluže

Nejdelší kláda – kolik si nás může sednout, popř. stoupnout na kládu

Objímání stromů – obejmout tlustý kmen a spočítat děti

 

 Ú jako ÚSPĚCH

Pro některé žáky a děti je zapojení do přírodovědných akcí zbytečné a nejeví o tuto činnost velký zájem. Snažíme se ale i tyto žáky upoutat nějakou akcí, ať jsou to soutěže nebo výlety a exkurze. Jejich názor se dost často změní, když poznají místa, na kterých ještě nebyly nebo by ani neměly možnost se tam podívat. Díky grantu by bylo možné žákům na tyto výlety a další akce přispět. Snažíme se jich do naší přírodovědné a ekologické činnosti zapojit co nejvíce, učit je, že je velice nutné, aby věděli, jak se mají v přírodě chovat, jak o ní pečovat a jak udržovat životní prostředí.

 

 Z jako ZVÍŘÁTKA

Exkurze do Záchranné stanice Pasíčka:

-seznamujeme žáky s umístěním, vybavení a funkcí záchranné stanice 

-výběr vhodného programu záchranné stanice pro žáky a děti

 

Pejskohrání:

-ukázky cvičení psů (povely, překážky, hry)

-Husky = program se psím spřežením (ukázky, hry)

 

Ptáčci:

-poznávání podle zvuků, peří, velikosti

-druhy ptactva, čím se živí

-pozorování ve volné přírodě, prohlížení obrázků a filmů

-zimní přikrmování ptactva (výroba burákových korálků – rozvěšení po zahradě za školou,

sypání  slunečnic a semínek do krmítka)

 

Papoušci:

-přednáška a ukázky papoušků, seznámení s druhy, životem a způsobem chovu

(p. chovatel Podolský, Králíky)

 

3D – Podmořský svět v Záchlumí:

-turistika: pěší přesun ze školy do Záchlumí

-ukázka, film, seznámení s životem v moři

 

Další pomůcky a materiál používaný KPP DUBÍNKEM:

-výpomoc technických služeb (pytle do kontejnerů, plastové rukavice), EKOLA (oranžové pytle na nápojové kartony), z balíčků MOP ČSOP Praha (ekologický propagační materiál)

-využití fotoaparátu osobního a ze školy

-využití tiskárny školní i osobní

-využití telefonních služeb (škola x soukromé)

-využití odpadového materiálu z firem a továren

-práce na PC (školní i soukromý)

 

KPP DUBÍNEK nedisponuje žádnými vlastními prostředky. Vlastní prostředky plánované v projektu  pocházejí pouze z části ze sběru papíru na škole a spoluúčastí zákonných zástupců na exkurzích a výletech. Registraci KPP DUBÍNKU platíme z financí získaných sběrem papíru Mladým ochráncům přírody v Praze. Ostatní pomůcky a materiál máme k dispozici z inventáře školy, z odpadového materiálu, z přírodnin a z dále nezpracovatelného materiálu z různých firem a továren.

V Rybné nad Zdobnicí

                                                       Za KPP DUBÍNEK vypracovala:                                           

                                                                                          Jana Janovcová

                                                                                      Koordinátorka EVVO na školE                                                                                                             

                                                                                              

SCHVÁLENÍ PROJEKTU ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí

 

Projekt byl schválen a doporučen. Předložené údaje jsou pravdivé a souhlasíme s eventuálním zveřejněním.

V Rybné nad Zdobnicí

                                                           Za ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí:                                                                                   

                                                                                                             Mgr. Jitka Dytrtová 

                                                                                             Ředitelka ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí

PŘÍLOHY:

-Hodnocení činnosti za rok 2016 (součást projektu, bod V.)

-rozpočet projektu DUBÍNKOVA PŘÍRODNÍ ABECEDA

-registrace KPP DUBÍNKU u Mop Praha

-potvrzení registrace do 28. února 2018

-Plán EVVO školy (ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, okr. Rychnov nad Kněžnou)

-Kopie z běžného účtu školy (ZŠ a MŠ Rybná nad Zdobnicí, okr. Rychnov nad Kněžnou), 5 listů

 

 

Komentáře jsou vypnuty.