Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 

 

V pondělí 10. ledna 2022 se uskutečníly v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který schválila starostka obce, volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků základní školy a mateřské školy.

Zákonní zástupci žáků školy zvolili za člena školské rady:

Hanu Hostinskou

 

Ve středu 12. ledna 2022 se uskutečníly v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a volebním řádem, který schválila starostka obce, volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků základní školy a mateřské školy.

Pedagogičtí pracovníci školy zvolili za člena školské rady:

Mgr. Annu Luhovou

 

 

 

Členové školské rady

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Školská rada je tříčlenná a tvoří ji:

  • Jiří Hanyk  –  za zřizovatele školy

  • Hana Hostinská –  za zástupce rodičů nezletilých žáků

  • Mgr. Anna Luhová  –  za zástupce pedagogických pracovníků školy

 

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 ZDE

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 ZDE

 

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.