Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 

Členové školské rady

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Školská rada je tříčlenná a tvoří ji:

  • Jiří Hanyk  –  za zřizovatele školy

  • Petra Fajglová  –  za zástupce rodičů nezletilých žáků

  • Mgr. Anna Luhová  –  za zástupce pedagogických pracovníků školy

 

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.